Dirigentská súťaž 2017

Fakulta múzických umení Akadémie umení (FMU AU) v Banskej Bystrici s podporou Fondu pre umenie v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu a NOC v Bratislave organizujú 2. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže pre študentov zborového dirigovania a dirigentov amatérskych zborov.
Súťaž sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2016 v priestoroch FMU AU v Banskej Bystrici (ul. J. Kollára 22) a v koncertnej sále Konzervatória v Banskej Bystrici (Skuteckého 27).
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí študujú dirigovanie zboru na stredných a vysokých umeleckých školách a pedagogických fakultách. Pre tento rok sa otvára aj kategória amatérskych dirigentov t.j. dirigentov bez stredoškolského a vysokoškolského dirigentského vzdelania (nesmie byť absolvent oboru „dirigovanie“ konzervatória, VŠMU, AU, prípadne špecializácie zbormajstrovstvo na pedagogických fakultách). Kategória je určená výlučne dirigentom narodeným po r. 1976 (vrátane).
Súťaž sa uskutoční v nasledovných kategóriách:
1. KATEGÓRIA PEDAGOGICKÝCH FAKÚLT
2. KATEGÓRIA KONZERVATÓRIÍ
3. KATEGÓRIA AMATÉRSKYCH DIRIGENTOV
4. KATEGÓRIA VYSOKÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL
Súťažiť je však možné len v jednej kategórii, pričom študenti z 1. a 2. kategórie a tiež amatérski dirigenti z 3. kategórie môžu požiadať o zaradenie do 4. kategórie (vysoké umelecké školy). Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Postupujúci do druhého kola budú spolupracovať so speváckymi zbormi – Miešaný a dievčenský spevácky zbor Konzervatória v Banskej Bystrici J. L. Bellu a Canzona Neosolium pri FMU Akadémii umení v Banskej Bystrici.
1. KATEGÓRIA PEDAGOGICKÝCH FAKÚLT
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: I. Hrušovský: Keď ja pôjdem…
– 2 skladby a capella odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 2 minúty a viac ako 5 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 8 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke 10 min. (bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
2. KATEGÓRIA KONZERVATÓRIÍ
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: L. Burlas: Reminiscencia (z cyklu Dobrý deň! – Štyri miešané zbory)
– 2 skladby a capella odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 2 minúty a viac ako 5 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– povinná skladba: P. Bibza: Psalm 117
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 12 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke max. 20 min.
(bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
3. KATEGÓRIA AMATÉRSKYCH DIRIGENTOV
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: M. Sch. Trnavský: Otčenáš
– 2 skladby odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 2 minúty a viac ako 5 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– povinná skladba: A. Bruckner: Locus iste
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 12 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke max. 20 min.
(bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
4. KATEGÓRIA VYSOKÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: I. Hrušovský: Sanctus (Missa pro juventute)
– 2 skladby a capella odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 3 minúty a viac ako 6 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– povinná skladba: N.Goemanne. Sanctus /z Missa Hossana/
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 15 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke max. 20 min.
(bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
PODMIENKY PRE VŠETKY KATEGÓRIE
– skladby v obidvoch súťažných kolách musia byť rozdielne – nemôžu sa opakovať!
– zoznam skladieb pre II. súťažné kolo je uvedený nižšie a notový materiál bude zaslaný až po zaregistrovaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku – 10€ na číslo účtu: 2615218670/1100
– usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť súťaž v jednotlivých kategóriách ak sa neprihlási dostatočný počet súťažiacich a v prípade veľkého záujmu bude počet
súťažiacich korigovať
– výkony bude hodnotiť medzinárodná porota, zložená z významných slovenských a zahraničných osobností zborového spevu.
– noty k povinným skladbám budú uverejnené na facebooku Dirigentská súťaž AU BB
Víťazi kategórií získajú finančné ceny:
1. kategória CENA DEKANKY FMU AKADÉMIE UMENÍ V B. BYSTRICI – 100 €
2. kategória CENA RIADITEĽA KONZERVATÓRIA V B. BYSTRICI – 130 €
3. kategória CENA NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA V BRATISLAVE – 130 €
4. kategória CENA REKTORA FMU AKADÉMIE UMENÍ V B. BYSTRICI – 150 €
Študenti umiestnení na 2. a 3. mieste získajú vecné ceny a poukaz (v hodnote 70 euro) na dirigentské kurzy organizované NOC Bratislava a tiež zľavu na dirigentské kurzy poriadané FMU AU v Banskej Bystrici v roku 2017.
Ocenení účastníci súťaže sa predstavia na Koncerte víťazov a predvedú skladby, ktoré im vyberie odborná porota.
Poplatok pre aktívnych súťažiacich je 10€. Zaplatiť je možné buď v hotovosti pri
prezentácii, alebo vopred prevodom na číslo účtu: 2615218670/1100, pričom do poznámky treba uviesť meno súťažiaceho. Pedagógovia súťažiacich študentov sú oslobodení od platenia poplatku. V prípade neúčasti na súťaži sa poplatok  nevracia!
Ubytovanie: cca 12 – 15€/noc. V prípade záujmu organizátor odporučí ubytovanie, ale každý účastník si ho zabezpečuje sám.
Súťaž bude plynule prechádzať do dirigentských kurzov, konzultácii – nazvaných
STRETNUTIE NAD ZBOROVOU PARTITÚROU IV, ktoré budú 24.11.2016 (štvrtok). Lektormi budú vysokoškolskí pedagógovia dirigovania zboru z FMU AU v Banskej Bystrici, prípadne ďalší zahraniční členovia odbornej poroty.
Na stretnutie sa teší organizačný tím:
Doc. Mgr. art. Štefan Sedlický ArtD. – garant a riaditeľ súťaže
Mgr.art.MgA. Oľga Budinská – tajomníčka súťaže
Mgr. art. Peter Špilák PhD. – vedúci Katedry kompozície a dirigovania zboru
Info: mobil: +421 917 409974
e-mail: dirigentskasutaz@gmail.com
facebook: Dirigentská súťaž AU BB
DIRIGENTSKÁ SÚŤAŽ 2016
( Povinné skladby )
Povinné skladby na 1. kolo:
Hrušovský: Keď ja pôjdem… povinná pre 1. kateg.
L. Burlas: Reminiscencia (z cyklu Dobrý deň! – Štyri miešané zbory) / 2. kateg.
M. Sch. Trnavský: Otčenáš / povinná pre 3. kateg.
I. Hrušovský: Sanctus (Missa pro juventute) / povinná pre 4. kateg.
Povinné skladby na 2. kolo:
P.Bibza: Psalm 117 – povinná pre 2. kateg.
A.Bruckner: Locus iste – povinná pre 3. kateg.
N.Goemanne: Sanctus /z Missa Hossana/ – povinná pre 4. kateg.

Skladby na 2. kolo dirigentskej súťaže – AU 2016
Dievčenský spevácky zbor:
N.Goemanne: Sanctus /z Missa Hossana/ – povinná pre 4. kateg.
P.Bibza: Psalm 117 – povinná pre 2. kateg.
O.di Lasso: Alleluja, Laus et Gloria
P.Janczak: Kyrie
Z.Mikula: Hej,haju,haju
Zahrajte muzikanti
E.Suchoň: Keď sa Slovák
Miešaný spevácky zbor Konzervatória J.L.Bellu:
A.Bruckner: Locus iste – povinná pre 3. kateg.
B.Bartók:III. a IV.časť z cyklu Štyri Slovenské piesne
A.Čopi: Pie Jesu
Z.Mikula: Do dvorečka, do dvora
Miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium:
G. P. da Palestrina: Sicut Cervus
B.Britten: A Boy was born
Javi Busto: Ave maris stella
C. Monteverdi: Lasciate mimorire

Na stiahnutie:
propozície súťaže
prihláška

List slovenským skladateľom k roku zborového spevu na Slovensku – Slovensko spievaj! 2018

Vážení skladatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť k vzájomnej spolupráci týkajúcej sa prípravy roku zborového spevu na Slovensku – Slovensko spievaj! 2018

ÚSZS plánuje vyhlásiť rok 2018 za Rok zborového spevu pod názvom Slovensko spievaj! V tomto roku budú prebiehať, koncerty, semináre, workshopy s cieľom podpory zborový spevu na Slovensku.

read more

Rok zborového spevu – Slovensko spievaj! 2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ÚSZS plánuje vyhlásiť rok 2018 za „Rok zborového spevu na Slovensku“. Celý rok 2018 bude zameraný na podporu zborového spevu na Slovensku. Chceme zaktivizovať všetky prostriedky a možnosti, aby sme ešte viac prebudili zborový život na školách, v kultúrnych centrách, v obciach, mestách a všade tam, kde zborový život prirodzene v našej spoločnosti patrí.

read more

VI. Medzinárodný festival zborového umenia Voce Magna 7.-10.október 2015

Vážime si Vaše uši šiestym ročníkom jedinečného zborového festivalu ŽILINA VOCE MAGNA 2015, ktorý organizuje Žilinský miešaný zbor v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu.

Prvý festivalový deň, 7. október 2015 (streda), otvorí 1. festivalový koncert vo farskom kostole Panny Márie Kysucké Nové Mesto o 18.30 hod., kde sa predstavia zbory Žilinského kraja: Spevácky zbor Sursum Corda, Rosina; ARCUS, Žilina; Spevácky zbor rodičov a mladých La Famiglia, Žilina; Zbor sv. Ladislava, Rajec.

Druhý festivalový deň, 8. október 2015 (štvrtok), ponúkne Otvárací koncert v Dome umenia Fatra Žilina o 19.00 hod., svoje umenie predvedie Fakultný miešaný spevácky zbor OMNIA, Žilina; Žilinský miešaný zbor; Dievčenský spevácky zbor Cambiar La Música, Pohronská Polhora a Podkarpatský mužský zbor (PL).

Tretí festivalový deň, 9. október 2015 (piatok), sa popýši 3. festivalovým koncertom v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 19.00 hod., ktorý bude patriť ďalším zahraničným hosťom: Speváckemu združeniu moravských učiteľov (CZ); Miešanému speváckemu zboru POMLAD z Noveho Mesta (SL); Podkarpatskému mužskému zboru (PL);Vokálnemu zoskupeniu Paulaetus ensemble (SK) a Speváckemu zboru slovenských učiteľov (SK).

Štvrtý festivalový deň, 10. október 2015 (sobota), o 15.30 hod., otvoria „Spevy národov“, na Mariánskom námestí a v originálnych priestoroch Novej Synagógy.Tento deň bude najmä v znamení festivalového Galakoncertu v Dome umenia Fatra v Žiline o 19.00 hod. Okrem vystúpení zahraničných zborov, budú mať poslucháči príležitosť vypočuť si svetovú premiéru skladby Tretia kniha žalmov pre veľký mužský zbor a orchester od súčasného slovenského skladateľa Ľuboša Bernátha. Pod taktovkou dirigenta Štefana Sedlického sa predstavia mužské festivalové zbory a Štátny komorný orchester Žilina.

Jedným z cieľov tohto Festivalu je nie len rozvíjanie zborovej kultúry na Slovensku a vzájomná umelecká konfrontácia jednotlivých umeleckých telies z rôznych krajín, ale aj prezentovanie umeleckého diania mesta jedinečným Medzinárodným festivalom zborového umenia v meste Žilina. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Mestom Žilina, Kysuckým Novým Mestom a Žilinskou diecézou. Partnermi projaktu sú: Nová synagóga, firma THB Technik s.r.o., Café Cupé a ZUŠ L. Árvaya. Mediálni partneri: Žilinský Večerník, časopis Naša Žilinská diecéza, TKKBS, Internetový magazín Žilina Dnes, Kam do mesta, Stanica Žilina-Záriečie, RTVS, Rádio Devín, Rádio Sever, Rádio Frontinus, TV Fénix, TV Severka, TV LUX.

Predaj vstupeniek na štvrtkový OTVÁRACÍ a sobotný GALAKONCERT v informačnej kancelárií ŠKO Žilina, Dolný Val 47, v pracovných dňoch od 7:00 – 10:30 a 11:30 – 18:00 hod. V deň koncertu od 18:00 hod. vo vestibule koncertnej sály ŠKO Žilina.
 

Viac informácií na www.vocemagna.sk

VOCE MAGNA 2015 PLAGAT PROGRAM

Poradenské centrum pre spevácke zbory

ÚSZS otvára bezplatné poradenské centrum pre spevácke zbory

Poradenské centrum zahŕňa:

Odborné a organizačné konzultácie pre dirigentov ako napredovať, rasť a motivovať spevákov k dosahovaniu výborných speváckych výsledkov

zbor – aktivity – rozvoj  

  • priama pomoc pre spevácke zbory, návšteva speváckeho zboru a priama konzultácia ohľadom ďalšieho rozvoja a rastu – teda zvyšovania interpretačnej úrovne speváckeho zboru
  • organizačné poradenstvo týkajúce sa organizácie domácich a zahraničných koncertných zájazdov pre zbor
  • možnosť vzdelávania dirigentov prostredníctvom kurzov a priamych odborných konzultácii
  • výber notového materiálu z pohľadu náročnosti a primeranosti pre úroveň jednotlivých zborov
  • kontakt na zahraničné zbory za účelom získania družobných speváckych kontaktov
  • konzultácia, výber zahraničných súťažných festivalov a poradenstvo výberu vhodných skladieb na jednotlivé domáce a zahraničné súťaže
  • rozvíjanie a zakladanie speváckych zborov na Slovensku.
  • riešenie problémov pri výbere vhodného repertoáru pre spevácky zbor
  • dramaturgia koncertného programu

V prípade záujmu, nás, prosím, kontaktujte:

Doc. Milan Kolena, ArtD. – tel.: 0905657131, e mail: info@choral-music.sk

Doc. Štefan Sedlický, ArtD. – tel.: 0914 169 792, e mail: sedlickystef@gmail.com

Medzinárodná zborová súťaž v Maasmechelen, Belgicko

In the first weekend of October 2015 the community of Maasmechelen in Belgian Lim-burg welcomes a number of inland and for-eign amateur choirs during its International Choir Contest of Flanders-Maasmechelen. This biennial event is meant for mixed voice choirs and equal voice choirs and it is at the same time the biggest in its kind in Belgium.

IKV-2015_Maasmechelen2_English

read more

Europa Cantat 2015

Maďarský inštitút v Bratislave pozýva na XIX. ročník Medzinárodného festivalu speváckych zborov EUROPA CANTAT.

img_3949

Podujatie sa uskutoční v Maďarsku v meste Pésc v termíne od 24. júla do 2. augusta 2015.

Festival sa koná každý tretí rok v inom meste Európy a jeho základnou koncepciou je spoločné naštudovanie spevu a spôsob prednesu.

Účasť na festivale poskytuje možnosť nadväzovania spolupráce v zborom speve na medzinárodnej úrovni.

Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke: www.ecpecs2015.hu