Zborový spev na Slovensku opäť ožíva?

Po mnohých rokoch utíchajúcich hlasov a zanikajúcich festivalov speváckych zborov sa našli na Slovensku dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli tento fenomén zmeniť. V decembri 2012 vznikla Únia speváckych zborov Slovenska, ktorá chce pomôcť riešiť danú situáciu. Prvé stretnutia dirigentov a zástupcov zborov v Košiciach, Bratislave a v Banskej Bystrici ukázali, aké je dôležité začať rozvíjať aktivity v oblasti zborového spevu v mnohých jeho oblastiach. Nasvedčujú tomu aj vyjadrenia viac ako tridsiatich dirigentov, ktorí otvorene hovorili o reálnych a dôležitých problémoch. „Slovensko zaspalo, prestáva spievať a tento trend je neudržateľný,“ povedal predseda únie, dirigent Milan Kolena.
Únia speváckych zborov vo svojom programovom vyhlásení chce riešiť základné problémy, ktorými napríklad sú: vytrácanie spevu medzi deťmi a mládežou na školách, zánik amatérskych speváckych zborov v jednotlivých regiónoch, vzdelávanie kvalifikovaných dirigentov a hudobných odborníkov, riešenie stratégie financovania kultúrneho sektora, propagácia slovenského zborového spevu doma a v zahraničí, nedokonalá legislatíva v umeleckej a kultúrnej oblasti a iné. Táto problematika má široký záber v mnohých oblastiach, a je potrebné začať. Vznik únie má už pozitívny ohlas aj v zahraničí. Zbor Kyrillomethodeon bol oslovený Slovenským inštitútom vo Viedni a „vďaka únii náš zbor bude môcť koncertovať vo Viedni,“ uviedol dirigent zboru Ladislav Sabolčák.
Cieľom úvodných stretnutí v krajských mestách bolo otvorenie prvých centier zborového spevu na Slovensku, ktoré budú v okolitých regiónoch vyvíjať zborové aktivity. Cez stránku www.spevackezbory.sk budú prístupné aktuálne informácie o dianí zborového života na Slovensku a iné zaujímavosti (press, prehľad zborov a skladateľov na Slovensku, kalendárium podujatí /festivaly, súťaže, workshopy, semináre/, propagácia slovenských zborov, odkazy na zahraničné festivaly a spevácke únie, notový archív atď).

Dária Vršanská
koordinátor ÚSZS