List slovenským skladateľom k roku zborového spevu na Slovensku – Slovensko spievaj! 2018

Vážení skladatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť k vzájomnej spolupráci týkajúcej sa prípravy roku zborového spevu na Slovensku – Slovensko spievaj! 2018

ÚSZS plánuje vyhlásiť rok 2018 za Rok zborového spevu pod názvom Slovensko spievaj! V tomto roku budú prebiehať, koncerty, semináre, workshopy s cieľom podpory zborový spevu na Slovensku.

Preto Vás chceme vyzvať k aktívnej spolupráci, ktorá vyvrcholí v roku 2018 prezentáciou nielen zborového spevu, ale aj slovenskej zborovej tvorby. Veríme, že vznikne niekoľko desiatok nových zborových skladieb, ktoré sa budú počas roka zborového spevu interpretovať na koncertoch a kultúrnych podujatiach venovaných tomuto roku zborového spevu. Uvedomujeme si veľký nedostatok zborovej literatúry pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory. Preto Vás chceme vyzvať k spolupráci a ku komponovaniu nových zborových skladieb, najlepšie v slovenskom jazyku. Boli by sme radi, keby sa pozornosť sústredila na detské zbory, jedno-, dvoj-, trojhlas, buď a capella, alebo so sprievodom klavíra, alebo aj iných nástrojov. Môžu to byť originálne kompozície, alebo úpravy ľudových piesní. Nekladú sa žiadne podmienky, čo sa týka výberu textu. Ten si môžete sami napísať, alebo sa inšpirovať vhodnými detskými básničkami. To iste platí pre kompozíciu mládežníckych alebo dospelých zborových skladieb. Boli by sme veľmi radi, keby tieto skladby boli v slovenskom jazyku. Samozrejme, môžu byť aj v latinskom, pokiaľ by išlo o sakrálne skladby. No naozaj nechceme klásť žiadne obmedzenia. Budeme radi akejkoľvek novej zborovej kompozícii.

Vyvrcholením roka zborového spevu bude niekoľkodňové stretnutie všetkých speváckych zborov Slovenska, ktoré okrem samostatných koncertov, vystúpia aj spoločne, s programom skladieb, ktoré vzniknú k roku zborového spevu. Budeme potrebovať veľmi veľa skladieb, ktoré budú spoločne interpretované detskými, mládežníckymi a dospelými zbormi, ktoré prídu na toto stretnutie. Celý rok 2016 a 2017 bude priestor pre vznik nových kompozícií .

Preto Vás chceme vyzvať k aktívnej účasti, ktorá by pomohla naštartovať obnovu zborového spevu na Slovensku aj prostredníctvom Vašich kompozícií, ktoré venujete k tomuto roku zborového spevu.

Samozrejme, že s Vaším láskavým súhlasom, nielen tieto nové, ale aj už skomponované skladby pre spevácke zbory, veľmi radi vložíme na našu webovú stránku Únie (ako sa to už aj uskutočňuje). A ak budete súhlasiť, spevácke zbory si Vaše skladby budú môcť stiahnuť z našej stránky, študovať ich a potom interpretovať.

Boli by sme Vám veľmi vďační keby ste podporili tento projekt v prospech obnovy zborového spevu na Slovensku, a aktívne sa zapojili do Roka zborového spevu Slovensko spievaj! 2018.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám tento projekt vydarí a bude výborným štartom pre obnovu zborového spevu na Slovensku.

V Bratislave 12. februára 2016

Doc.Mgr.art. Milan Kolena, ArtD.

Predseda ÚSZS