Dirigentská súťaž 2017

Fakulta múzických umení Akadémie umení (FMU AU) v Banskej Bystrici s podporou Fondu pre umenie v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu a NOC v Bratislave organizujú 2. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže pre študentov zborového dirigovania a dirigentov amatérskych zborov.
Súťaž sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2016 v priestoroch FMU AU v Banskej Bystrici (ul. J. Kollára 22) a v koncertnej sále Konzervatória v Banskej Bystrici (Skuteckého 27).
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí študujú dirigovanie zboru na stredných a vysokých umeleckých školách a pedagogických fakultách. Pre tento rok sa otvára aj kategória amatérskych dirigentov t.j. dirigentov bez stredoškolského a vysokoškolského dirigentského vzdelania (nesmie byť absolvent oboru „dirigovanie“ konzervatória, VŠMU, AU, prípadne špecializácie zbormajstrovstvo na pedagogických fakultách). Kategória je určená výlučne dirigentom narodeným po r. 1976 (vrátane).
Súťaž sa uskutoční v nasledovných kategóriách:
1. KATEGÓRIA PEDAGOGICKÝCH FAKÚLT
2. KATEGÓRIA KONZERVATÓRIÍ
3. KATEGÓRIA AMATÉRSKYCH DIRIGENTOV
4. KATEGÓRIA VYSOKÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL
Súťažiť je však možné len v jednej kategórii, pričom študenti z 1. a 2. kategórie a tiež amatérski dirigenti z 3. kategórie môžu požiadať o zaradenie do 4. kategórie (vysoké umelecké školy). Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Postupujúci do druhého kola budú spolupracovať so speváckymi zbormi – Miešaný a dievčenský spevácky zbor Konzervatória v Banskej Bystrici J. L. Bellu a Canzona Neosolium pri FMU Akadémii umení v Banskej Bystrici.
1. KATEGÓRIA PEDAGOGICKÝCH FAKÚLT
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: I. Hrušovský: Keď ja pôjdem…
– 2 skladby a capella odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 2 minúty a viac ako 5 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 8 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke 10 min. (bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
2. KATEGÓRIA KONZERVATÓRIÍ
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: L. Burlas: Reminiscencia (z cyklu Dobrý deň! – Štyri miešané zbory)
– 2 skladby a capella odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 2 minúty a viac ako 5 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– povinná skladba: P. Bibza: Psalm 117
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 12 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke max. 20 min.
(bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
3. KATEGÓRIA AMATÉRSKYCH DIRIGENTOV
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: M. Sch. Trnavský: Otčenáš
– 2 skladby odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 2 minúty a viac ako 5 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– povinná skladba: A. Bruckner: Locus iste
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 12 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke max. 20 min.
(bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
4. KATEGÓRIA VYSOKÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL
I. Súťažné kolo
– povinná skladba: I. Hrušovský: Sanctus (Missa pro juventute)
– 2 skladby a capella odlišného charakteru aspoň z dvoch rôznych období, pričom každá skladba nesmie trvať menej ako 3 minúty a viac ako 6 minút
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– dirigovať je možné buď z nahrávky alebo s vlastným korepetítorom
– na povinnú skladbu bude zabezpečený korepetítor, aj s možnosťou krátkej skúšky v deň súťaže (je možné mať aj vlastného korepetítora)
II. Súťažné kolo
– povinná skladba: N.Goemanne. Sanctus /z Missa Hossana/
– výber 2 skladieb zo zoznamu spolupracujúcich zborov (zoznam skladieb je uvedený nižšie) odlišného charakteru s vhodnou dramaturgiou vystúpenia, max. 15 min. (noty poskytneme po zaplatení účastníckeho poplatku)
– 2 skladby musia byť dirigované spamäti
– súťažiaci bude mať k dispozícii skúšku s telesom v dĺžke max. 20 min.
(bez účasti pedagógov!)
Rozpis skúšok bude uverejnený po vyhodnotení I. kola.
PODMIENKY PRE VŠETKY KATEGÓRIE
– skladby v obidvoch súťažných kolách musia byť rozdielne – nemôžu sa opakovať!
– zoznam skladieb pre II. súťažné kolo je uvedený nižšie a notový materiál bude zaslaný až po zaregistrovaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku – 10€ na číslo účtu: 2615218670/1100
– usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť súťaž v jednotlivých kategóriách ak sa neprihlási dostatočný počet súťažiacich a v prípade veľkého záujmu bude počet
súťažiacich korigovať
– výkony bude hodnotiť medzinárodná porota, zložená z významných slovenských a zahraničných osobností zborového spevu.
– noty k povinným skladbám budú uverejnené na facebooku Dirigentská súťaž AU BB
Víťazi kategórií získajú finančné ceny:
1. kategória CENA DEKANKY FMU AKADÉMIE UMENÍ V B. BYSTRICI – 100 €
2. kategória CENA RIADITEĽA KONZERVATÓRIA V B. BYSTRICI – 130 €
3. kategória CENA NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA V BRATISLAVE – 130 €
4. kategória CENA REKTORA FMU AKADÉMIE UMENÍ V B. BYSTRICI – 150 €
Študenti umiestnení na 2. a 3. mieste získajú vecné ceny a poukaz (v hodnote 70 euro) na dirigentské kurzy organizované NOC Bratislava a tiež zľavu na dirigentské kurzy poriadané FMU AU v Banskej Bystrici v roku 2017.
Ocenení účastníci súťaže sa predstavia na Koncerte víťazov a predvedú skladby, ktoré im vyberie odborná porota.
Poplatok pre aktívnych súťažiacich je 10€. Zaplatiť je možné buď v hotovosti pri
prezentácii, alebo vopred prevodom na číslo účtu: 2615218670/1100, pričom do poznámky treba uviesť meno súťažiaceho. Pedagógovia súťažiacich študentov sú oslobodení od platenia poplatku. V prípade neúčasti na súťaži sa poplatok  nevracia!
Ubytovanie: cca 12 – 15€/noc. V prípade záujmu organizátor odporučí ubytovanie, ale každý účastník si ho zabezpečuje sám.
Súťaž bude plynule prechádzať do dirigentských kurzov, konzultácii – nazvaných
STRETNUTIE NAD ZBOROVOU PARTITÚROU IV, ktoré budú 24.11.2016 (štvrtok). Lektormi budú vysokoškolskí pedagógovia dirigovania zboru z FMU AU v Banskej Bystrici, prípadne ďalší zahraniční členovia odbornej poroty.
Na stretnutie sa teší organizačný tím:
Doc. Mgr. art. Štefan Sedlický ArtD. – garant a riaditeľ súťaže
Mgr.art.MgA. Oľga Budinská – tajomníčka súťaže
Mgr. art. Peter Špilák PhD. – vedúci Katedry kompozície a dirigovania zboru
Info: mobil: +421 917 409974
e-mail: dirigentskasutaz@gmail.com
facebook: Dirigentská súťaž AU BB
DIRIGENTSKÁ SÚŤAŽ 2016
( Povinné skladby )
Povinné skladby na 1. kolo:
Hrušovský: Keď ja pôjdem… povinná pre 1. kateg.
L. Burlas: Reminiscencia (z cyklu Dobrý deň! – Štyri miešané zbory) / 2. kateg.
M. Sch. Trnavský: Otčenáš / povinná pre 3. kateg.
I. Hrušovský: Sanctus (Missa pro juventute) / povinná pre 4. kateg.
Povinné skladby na 2. kolo:
P.Bibza: Psalm 117 – povinná pre 2. kateg.
A.Bruckner: Locus iste – povinná pre 3. kateg.
N.Goemanne: Sanctus /z Missa Hossana/ – povinná pre 4. kateg.

Skladby na 2. kolo dirigentskej súťaže – AU 2016
Dievčenský spevácky zbor:
N.Goemanne: Sanctus /z Missa Hossana/ – povinná pre 4. kateg.
P.Bibza: Psalm 117 – povinná pre 2. kateg.
O.di Lasso: Alleluja, Laus et Gloria
P.Janczak: Kyrie
Z.Mikula: Hej,haju,haju
Zahrajte muzikanti
E.Suchoň: Keď sa Slovák
Miešaný spevácky zbor Konzervatória J.L.Bellu:
A.Bruckner: Locus iste – povinná pre 3. kateg.
B.Bartók:III. a IV.časť z cyklu Štyri Slovenské piesne
A.Čopi: Pie Jesu
Z.Mikula: Do dvorečka, do dvora
Miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium:
G. P. da Palestrina: Sicut Cervus
B.Britten: A Boy was born
Javi Busto: Ave maris stella
C. Monteverdi: Lasciate mimorire

Na stiahnutie:
propozície súťaže
prihláška